Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’deki ticari faaliyetleri düzenleyen temel bir hukuki metindir. 2011 yılında yürürlüğe giren

Yeni Türk Ticaret Kanunu, bu alandaki önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun açılımı olan TTK, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14 Şubat’ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren, 29 Haziran 1956 tarihli eski kanun geçerliliğini yitirmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler arasında gerçekleşen her türlü ticari faaliyeti düzenlemekte olup, toplamda 6 kitap ve 1535 maddeden oluşmaktadır. Bu kitaplar içerisinde Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti, ve Sigorta Hukuku gibi farklı konularda detaylı hükümler bulunmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda öne çıkan değişiklikler, şirketlerin yapılanması ve yönetimi konularında odaklanmıştır. Kurumsallaşma, profesyonel yönetim, ve kurumsal yönetim ilkelerine vurgu yapılarak işletmelerin daha etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir. Özellikle şirket türlerine yönelik yapılan değişiklikler arasında, tek kişilik şirketlerin kurulmasına izin verilmesi, bağımsız denetçilik sisteminin getirilmesi, ek ödeme ve yan edim hükümlerinin açıkça belirtilmesi, ve sermaye payının limited şirketlerde pay senedi veya nama yazılı senet olarak düzenlenebilmesine imkan tanınması öne çıkan yenilikler arasındadır. Bu değişiklikler, iş dünyasında daha etkili yönetim ve şeffaflığı teşvik ederek Türkiye’nin ticaret ortamını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu Neleri Kapsar?

Türk Ticaret Kanunu, geniş bir yelpazedeki ticari faaliyetleri düzenleyen kapsamlı bir hukuki çerçevedir. Toplamda altı kitap ve 1535 madde ile 13 geçici madde içeren bu kanun, ticaret hayatının çeşitli alanlarını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bu altı kitap şunlardır: Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku.

Her bir kitap, ilgili alanla ilgili geniş kapsamlı hükümleri içermekte ve Türkiye’deki ticaretin çeşitli yönlerini düzenleyerek ticari ilişkilerde adil ve şeffaf bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Ticari İşletme kitabı, işletmelerin kuruluşundan sonlandırılmasına kadar olan süreci düzenlerken, Ticaret Şirketleri kitabı ticaret şirketlerinin kuruluş, yönetim ve sona erme aşamalarını detaylandırmaktadır.

Kıymetli Evrak kitabı, ticari işlemlerde kullanılan kıymetli evrakları ele alırken, Taşıma İşleri kitabı, mal ve hizmet taşıma işlemlerine dair hükümleri içermektedir. Deniz Ticareti kitabı, deniz ticaretine özgü konuları ele alırken, Sigorta Hukuku kitabı ise sigorta işlemleri ile ilgili hükümleri içermektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun bu altı kitabı, ticaretin farklı alanlarındaki aktörlerin hak ve sorumluluklarını düzenleyerek, iş dünyasında adil bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Türk Ticaret Kanunu Ne Zaman Çıktı?

Türk Ticaret Kanunu’nun en son revizyonu, Yeni Türk Ticaret Kanunu olarak bilinen haliyle 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’deki ticari faaliyetleri düzenlemek üzere güncel bir hukuki çerçeve sunmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun Ayrılmaz Parçası Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’nun ayrılmaz parçalarını oluşturan altı kitap, kanunun temel yapısını belirler ve Türkiye’deki ticari faaliyetleri kapsamlı bir şekilde düzenler. Bu altı kitap, sırasıyla Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku’nu içerir. Ticari İşletme kitabı, işletmelerin kuruluş, işleyiş ve sona erme süreçlerine odaklanırken, Ticaret Şirketleri kitabı anonim şirketler, limited şirketler ve kooperatifler gibi ticaret şirketlerinin yönetimini düzenler.

Türk Ticaret Kanunu Hangi Ülkeden Alınmıştır?

Türk Ticaret Kanunu, özgün bir hukuki metindir ve başka bir ülkeden alınmamıştır. Ancak, birçok ülkede olduğu gibi Türk hukuk sistemi de diğer ülkelerin hukuk sistemlerinden etkilenmiş olabilir. Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’deki ticaretin düzenlenmesi amacıyla yerel ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulmuştur. Türkiye’deki ticaret hayatını ve ticaret ilişkilerini düzenleyen bu kanun, özellikle Türkiye’nin ticaret altyapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan şirketler çeşitli türlerde olup, bu türlerin kuruluşu ve işleyişi kanun tarafından belirlenmiştir. Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan başlıca şirket türleri şunlardır:

 • Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirket, en az bir ortak tarafından kurulabilen, sermayesi belli paylara bölünmüş olan ve ortakların sorumluluklarını sınırlayan bir şirket türüdür.
 • Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited şirket, en az bir, en fazla elli ortak tarafından kurulabilen ve sermayesi belirli paylara bölünmüş olan bir şirket türüdür. Ortaklar, sermayeleri ile sınırlı bir sorumluluk taşırlar.
 • Komandit Şirket (K.Ş.): Komandit şirket, en az bir ortakça sorumlulukları sınırsız, en az bir ortakça ise sorumlulukları sermaye ile sınırlı olan bir şirket türüdür.
 • Kollektif Şirket: Kollektif şirket, ortaklarının sorumluluklarını sınırsız olarak taşıdığı bir şirket türüdür. Ortaklar, şirket borçlarından kendi mal varlıklarıyla sorumlu tutulurlar.
 • Şahıs Şirketi: Şahıs şirketi, bir kişi tarafından kurulan ve kişinin ticari faaliyetlerini sürdürdüğü bir işletmedir. Şahıs limited şirket ve şahıs anonim şirket bu kategoriye örnektir.
 • Kooperatif: Kooperatif, ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan bir işletmedir. Kooperatif, dayanışma ilkesine dayanarak ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamayı hedefler.

Türk Ticaret Kanunu, her bir şirket türünün kuruluşu, yönetimi, sona ermesi gibi konularda detaylı hükümler içermektedir. Bu şirket türleri, Türkiye’deki ticaret hayatına katkıda bulunmak üzere belirli amaçlara yönelik olarak kurulabilirler.

Türk Ticaret Kanunu kaça ayrılır?

 • Ticari İşletme: Ticaret hayatındaki işletmelerin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi ile ilgili hükümleri içerir.
 • Ticaret Şirketleri: Anonim şirket, limited şirket, komandit şirket gibi ticaret şirketlerinin kuruluşu, yönetimi ve sona ermesini düzenler.
 • Kıymetli Evrak: Ticarette kullanılan kıymetli evrakları, özellikle senetleri ve benzeri değerli kağıtları düzenler.
 • Deniz Ticareti: Deniz ticareti ve gemi işletmeciliği ile ilgili konuları düzenler.
 • Sigorta Hukuku: Sigorta işlemleri ve sigorta hukuku ile ilgili hükümleri içerir.

Bu altı kitap, Türk Ticaret Kanunu’nun temel yapısını belirleyerek Türkiye’deki ticaret faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde düzenler. Her bir kitap, belirli bir konu veya ticaret faaliyeti alanına odaklanarak ayrıntılı hükümler içerir ve iş dünyasının çeşitli yönlerini kapsar.

Şirketler Hangi Kanuna Göre Kurulur?

Şirketler, Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulur. Türk Ticaret Kanunu, ticaret hayatındaki çeşitli şirket türlerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetimini ve sona ermesini düzenleyen temel hukuki çerçeveyi oluşturur. Bu kanun, anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler, kolektif şirketler gibi farklı şirket türlerini kapsayan hükümleri içerir.

Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlere ilişkin hükümleri, şirketlerin tüzel kişilik kazanmasından, sermaye yapısına, yönetim organlarına kadar bir dizi konuyu düzenler. Şirketlerin kuruluş aşamalarından itibaren uyacakları kuralları belirler ve ticaret hayatında adil bir rekabet ortamının oluşmasını sağlamak amacıyla detaylı düzenlemeler içerir.

Dolayısıyla, Türkiye’de şirket kurma işlemleri, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilir ve şirketler bu kanun çerçevesinde faaliyet gösterir.

Türk Ticaret Kanunu Hangi Sisteme Göre Hazırlanmıştır?

Türk Ticaret Kanunu, Roman-Germen hukuk sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Roman-Germen hukuk sistemi, Avrupa kıtasında yaygın olan bir hukuk geleneğidir ve birçok Avrupa ülkesi ile birlikte Türkiye gibi birçok ülkenin hukuk sistemine temel oluşturmuştur.

Bu hukuk sistemi, yazılı hukuk kurallarının önemli olduğu, genel hukuk prensiplerine dayalı ve genellikle detaylı ve kodifiye edilmiş bir hukuk sistemidir. Türk Ticaret Kanunu da bu genel yapıya dayanarak Türkiye’deki ticaret ilişkilerini ve ticaret hayatını düzenleyen bir belgedir.

Roman-Germen hukuk sistemi, Latin hukuk geleneğinden türemiş olup, bu sistemi benimseyen ülkelerde hukukun yazılı metinlere dayandığı, örnek olarak kanunlara ve yazılı belgelere ağırlık verildiği bir yaklaşımı içerir. Türk Ticaret Kanunu da bu geleneğe uygun olarak hazırlanmış ve Türkiye’deki ticaret hayatını düzenleyen bir çerçeve sunmuştur.

Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari İş Nedir?

Türk Ticaret Kanunu‘na göre, ticari işletme kavramı ve ticari iş tanımı önemli rol oynamaktadır. Ticari işletme, kanunun 11. maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

“Ticari işletme, bir teşebbüsün kâr amacı güderek, kendi nam ve hesabına bağımsız bir biçimde işletilmesiyle oluşur.”

Ticari iş ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde şu şekilde tanımlanır:

“Her türlü ekonomik faaliyet, ticari işletmeyi oluşturur.”

Bu tanıma göre, ticari iş, bir teşebbüsün kâr amacı güderek bağımsız bir biçimde işletilmesiyle gerçekleşen her türlü ekonomik faaliyeti kapsar. Ticari işletme, bu faaliyetlerin yapıldığı organizasyonu ifade eder. Bu bağlamda, mal veya hizmet üretimi, alım-satım, perakende veya toptan ticaret, sanayi faaliyetleri gibi birçok ekonomik etkinlik ticari işletmeye örnek olarak verilebilir. Bu kapsamda yer alan faaliyetler, Türk Ticaret Kanunu’na tabi ticari işletmeler tarafından yürütülen iş alanlarıdır.