Faaliyet Alanları

 1. Ticaret ve Şirketler Hukuku

Memiş Serin Şimşek, müvekkillerinin ticari menfaatlerini korumayı daimi hedef tutarak ticari faaliyetlerinde güçlü bir hukuki destek sağlama amacı güder. Deneyimli ticaret hukukçularımız, şirketlerin ticaret süreçlerini etkin ve en doğru şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri sunmaktadır. Şirket kuruluş ve yönetimi, sözleşmeler ve ticari anlaşmalar, kurumsal yönetim danışmanlığı, proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlığı, distribütörlük, franchise, bayilik ve üst yönetim sözleşmeleri, özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlığı, hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması, sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi, ticari sözleşme hazırlığı, müzakere ve yürütme, rekabet hukuku danışmanlığı, ticaret uyuşmazlıklarının alternatif çözüm yöntemleri ve mahkeme süreçleriyle çözümü için hukuki temsil sağlamaktadır.

Hukuk Büromuz, müvekkillerinin iş stratejilerini desteklemek ve sürdürülebilir başarılarını güvence altına almak için şirketler hukuku alanında yetkin ve uzman avukatları ile geniş bilgi yelpazesini ve tecrübesini kullanmaktadır. Müvekkillerine şirketler hukuku alanındaki karmaşık düzenlemelerle başa çıkmalarına, iş süreçlerini en pratik ve hızlı şekilde yönetmelerine destek olmak için en kapsamlı hizmeti sunmaktadır. Memiş Serin Şimşek, iş dünyasının dinamik değişimlerine ayak uydurarak güncel gelişmeleri her daim takip eder ve müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarına özgü çözümler üretir. Hukuk büromuz şirket kuruluş ve yönetimi, şirket birleşmeleri ve devralmaları, hissedarlık ilişki ve uyuşmazlıkları, şirketler hukuku danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Memiş Serin Şimşek, müvekkillerinin şirket kuruluşu, yönetim organlarının oluşturulması ve şirket içi süreçlerinin düzenlenmesi, şirket içindeki hisse devirleri, ortaklık anlaşmaları hususlarında müvekkillerinin her daim hukuki çıkarlarını korumak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirir.

Büyük birçok şirketin hukuk danışmanlığını yapan hukuk büromuz müvekkillerine güncel şirketler ve ticaret hukuku düzenlemeleri, uyumluluk konuları, iş hukuku ve sözleşmeler hukuku konularında danışmanlık hizmetleri sunarak hukuki riskleri en aza indirmektedir.

 1. Fikri mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku marka, patent, telif hakkı gibi spesifik alanlara temas etmekle birlikte çalışmaların, icatların, markaların ve “değer” niteliğindeki her şeyin korunmasına yönelik bir çerçeve oluşturur. Bu çerçevenin bir hukuki korumaya ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur. Bu hakların bir hukukçu tarafından korunması ve baştan itibaren tasarlanması gelecekte yaşanabilecek potansiyel ihlallerin önlenmesini ve gerektiğinde yasal yollara başvuru hakkının açık olması bakımından önemlidir. Fikri mülkiyet alanında uzman desteği almak hakların güçlendirilmesi, gelecekte yaşanabilecek olası ihtilafların engellenmesi, ticari değerin muhafaza altına alınması ve fikrin korunmasında en etkin yoldur.

Hukuk büromuz müvekkillerine fikri mülkiyet hukuku alanında en kapsamlı ve yetkin hukuki hizmeti sunmaktadır. Memiş Serin Şimşek, müvekkillerinin rekabet avantajlarını sürdürmeleri için fikri mülkiyet hukuku alanında deneyimli avukatları ile marka hukuku, patent hukuku, telif hukuku, internet alan adları dahil fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsar nitelikli geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Marka vekili avukatlarımız ile marka temsili sağlayan büromuz marka tescili, kullanımı ve hakların korunması konularında hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

 1. İdare Hukuku

İdare Hukuku, devletin ve kamu kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen bu kurumların yetki ve sorumluluklarını belirleyen toplum için bir çerçeve oluşturan, vatandaşlar ile devlet arasında ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Hukuk büromuz, müvekkillerine idare hukuku alanında geniş bir hukuki destek sunarak, kamu kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarda en etkin çözümleri üretmektedir. Müvekkilerimize karşı uygulanan idari işlemler ve kararlar, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması, yabancı ve yerel şirketlerin kuruluş aşamasında gerekli izin ve başvuruların yapılması, uzlaşma görüşmelerine katılınması, belediye ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması, idari işlemlerin usul ve esasları, iptali, düzeltme talepleri konularında hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri yürütülmektedir.

 1. İş Hukuku

Hukuk büromuzun İş Hukuku Departmanı, alanında uzman ekibi ile birlikte köklü deneyimimizle yerli ve uluslararası birçok şirkete, iş hukukuyla ilgili konularda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır. Memiş Serin Şimşek iş hukuku ve dava stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerini başarı ile yönetmekte ve temsil etmektedir.

Deneyimli kadromuz, ticaret hayatının dinamiklerine hakim bir şekilde, iş hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık ve meseleye karşı zamanında, yaratıcı ve pratik çözümler sunmaktadır. İş hukuku sürekli evrim halinde olduğundan, ekibimiz sürekli gelişmekte olup, güncel mevzuat ve piyasa uygulamalarını takip ederek müvekkillerimizin işletmelerini hukuki açıdan tam uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmaktadır.

Hukuk büromuz, iş uyuşmazlıklarında dava yolunun son çare olduğu öğretisi ile her aşamada uyuşmazlıkları önleyici tedbirlerin alınmasını ve dava yoluna gidilmeden uyuşmazlıkların çözümlenmesini ilke edinmektedir. Bu bağlamda, işe alım sürecinden iş akdinin sonlandırılmasına kadar olan tüm aşamalarda iş hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  İş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda ise müvekkillerinin en iyi hukuki sonucu elde etmelerini hedefleyen Memiş Serin Şimşek, yargılama sürecinin her aşamasında kapsamlı donanım ve deneyimi ile temsil yetkisini kullanmaktadır.

 1. Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere karşı uygulanan vergi cezaları veya vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları güncel mevzuat nezdinde çözüme ulaştıran Memiş Serin Şimşek, vergi davası öncesinde uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi, dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme taleplerinin yürütülmesi hizmetlerini alanında uzman avukat ve danışman ekibi ile sunmaktadır. Memiş Serin Şimşek, vergi hukukuna ilişkin iş ve esaslı işlemlerde alanında teknik ve akademik bilgisi bulunan uzman danışmanları, sahada ve kamuda görev almış deneyimli denetim ekibi ile müvekkillerinin sahip olduğu haklara ve yükümlülüklere istinaden hukuki vergi danışmanlığı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca inceleme öncesi vergi denetimi kapsamında usul, kayıt, bilgi ve belge düzenine ilişkin vergi danışmanlığın  sağlanması; Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunları ve düzenlemeleri uyarınca her türlü dava sürecinde vergi danışmanlığı ve dava takibi hizmeti vermektedir.

 1. Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku teknolojinin hızlı evrimi ile sürekli değişen ve gelişen bir fenotipe sahiptir. Bu nedenle bu alanda hukuki danışmanlığın alınması olası sorunların önüne geçilmesi ve var olan sorunların güncel ve etkin bir şekilde çözümlenmesi açısından önemlidir. Veri koruma ve gizlilik, siber güvenlik ve siberde hukuki koruma, elektronik ticaret ve internet güvenliği, yazılım ve telif, teknoloji transferleri ve lisanslama kavramlarının yaygın şekilde kullanıldığı yeni hukuk düzeninde hukuki risklerin en aza indirilmesi için bilişim hukuku desteğinin alınması gerekmektedir. Memiş Serin Şimşek, alanında uzman kadro ve danışman akademisyenleri ile veri koruma ve gizlilik, internet hukuku, siber hukuk, bilişim suçları, elektronik ticaret hukuku, telif hakları, online itibar yönetimi, içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi davaları, KVKK danışmanlığı, bilgi teknolojileri sözleşmeleri, özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir.

 1. Ceza Hukuku

Memiş&Serin Hukuk Bürosunun; kuruluşundan bu tarafa faaliyet gösterdiği ceza ve ceza muhakemesi hukuku, uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Alanında uygulama tecrübesine sahip ve akademik birikimi ile hukuki sorunlara yaklaşan avukatlarımız ceza muhakemesinin tüm evrelerini özen ve itina ile takip etmekte ve büyük bir özveri ile müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz; ceza hukukunun her alanında çalışmalarını etkin bir biçimde yürütmekte olup, nitelikli çalışma anlayışı, gerek sanık müdafi gerek de katılan vekili olarak müvekkillerine memnuniyet veren yaklaşımı, genç ve dinamik ekibi ile adından söz ettirmektedir.

Bu kapsamda Büromuzun Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Departmanımız, akademisyenlerin de içinde bulunduğu hukukçu kadrosu ile hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında, insan haklarını temel ilke gözeterek ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanında uzmanlaşarak, soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikayet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Ekibimizin bu alanda yıllara dayanan tecrübesi, mevzuata ve ulusal-uluslararası mahkeme kararlarına ilişkin geniş bilgiyi uygulamada karşılaştığı pek çok hukuki sorunu başarıyla ele alması, bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, temsil ettiği kişilere titiz, sonuç odaklı, başarılı, hızlı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Öte yandan ceza hukukunun gelişmekte olan alanlarından siber suçlar, bilişim suçları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar kapsamında da müvekkillerimize hem hukuki danışmanlık verilmekte hem de sahip olunan bilgi birikimi sayesinde teknik destek hizmeti verilmektedir.

Hukuk Büromuz, ceza hukuku alanında yetkin bilgi birikimi ve tecrübesi ile müvekkillerine etkin hizmet sağlamaktadır. Memiş Serin Şimşek ceza hukuku alanında deneyimli avukatları ve savunma stratejileri ile müvekkillerin haklarını korumaya odaklanırken aynı zamanda adaletin sağlanması ve hukuki süreçlerin en doğru şekilde yürütülmesi amacı ile hareket etmektedir.

 1. Veri Hukuku ve KVKK Danışmanlığı

Maden niteliği taşıyan “veri” kavramının her geçen gün önemli hale geldiği günümüzde veri koruma ve gizlilik uyumlarının eksiksiz şekilde yerine getirilmesi ticari itibarın korunması, ekonomik kaybın önlenmesi, gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerinin koruma altına alınması bakımından mühimdir. Memiş Serin Şimşek yaklaşık 5 senedir bilfiil danışmanlık hizmeti sunmakta; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili güncel mevzuat ışığında KVK hizmeti, uyum süreçlerinin yönetimi, uyum süreçlerinin denetlenmesi, ilgili kişi başvuru süreçlerinin yönetilmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu savunma ve dilekçelerinin yazılması ile sürecin takibi, Kurul yaptırımlarına karşı yargı makamlarına itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi hizmetlerini sunmaktadır. Hukuk büromuz kişisel verilerin korunması uyum hizmetlerini detaylı bir şekilde müvekkillerini sunmaktadır.

 • Danışman iş ve süreçlerine özel kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Daha önce hazırlanmış olan kişisel veri envanterlerinin güncellenmesi ve hukuki incelemesi,
 • Detaylı KVKK Uyum Raporunun Oluşturulması
 • Müvekkile özel aksiyon listesi ve kitapçıklarının oluşturulması
 • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin, saklama, imha ve diğer tüm metinlerin hazırlanması,
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik politikası oluşturulması,
 • Veri aktarım sözleşmelerinin ve işbirliği gerçekleştirilen şirketler ile veri hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Şirket politika ve süreçlerinin kişisel verilerin korunması hükümlerine uygun şekilde yeniden tasarlanması
 • Verbis kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca tüm teknik ve idari tedbirlerin işaret edilmesi ve alınmasına destek olunması,
 • Şirketin akdetmiş olduğu sözleşmelerin işisel verilerin korunması süreçlerine uyumu kapsamında revize edilmesi
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna uyum ile ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin süreçlerin tasarlanması.
 1. Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Memiş&Serin Hukuk Bürosu olarak, gerek önleyici hukuk hizmeti verdiğimiz müvekkillerimizin yaşamış olduğu uyuşmazlıklar gerek de danışmanlık hizmeti verilmeksizin  doğan ihtilaflara karşı şirketlere, yabancı yatırımcılara, uluslararası kuruluşlara ve münferiden tüm müvekkillerimize optimum sonuca ulaşmak amacıyla dava, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümü işlemleri ile ilgili en doğru ve efektif stratejiler oluşturulup, yürütülmektedir.