Ceza Avukatı

Ceza hukuku ve ceza avukatı nedir?

Ceza hukuku toplum düzenini sağlamak adına devletin vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak, güvenliği sağlamak ve toplum düzenini sürdürmek amacıyla suç ve onlara yönelik yaptırımları belirleyen hukuk dalıdır. Ceza hukuku, suçları, suçların unsurlarını belirler, suç işlendiğinde uygulanacak cezaları tanımlar. Ceza Avukatları ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve ceza hukuku davalarına bakarlar.

Ceza Hukuku Avukatı ne yapar, görevleri nedir?

Ceza muhakemesi, suç işlendiği şüphesi üzerine başlar ve bu şüphenin kovuşturma aşamasında bir hükümle yenilmesine kadar devam eder. Ceza avukatları, müvekkillerini bu suç şüphesinin ortaya çıktığı soruşturma aşamasından mahkemede hüküm verilmesine kadarki süreçte temsil eder. Bu, dava sürecinde müvekkilin haklarını savunmak, delilleri incelemek, savunma stratejileri oluşturmak ve mahkeme önünde müvekkilin lehine argümanlar sunmak anlamına gelir.

Ceza Hukuku avukatları müvekkillerinin soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına kadar savunma haklarının kullanılmasına aracılık eder. Müvekkiline müvekkillerine hakları, suçlamaların ciddiyeti, olası cezalar ve dava süreci hakkında bilgi vererek ceza hukuku konusunda danışmanlık verirler.

Ceza davaları, sonucunda kişinin hürriyetinden yoksun kalma riski barındırması sebebiyle ceza hukuku avukatlarının görevi oldukça önem arz etmektedir. Soruşturma süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi ve kovuşturma aşamasında da tanıkları sorgulama, planlama ve delilleri sunma süreçlerini iyi yönetmeye  hakim önünde vicdani kanaat oluşturmaya ve adli bir yargılama süreci yürütmeye dikkat ederler, görevleri gereği süresinde dilekçeleri, gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

Ceza Davalarında Avukat talebinde bulunmak Ceza Muhakemesi Kanunu 150. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre; şüpheli ve sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında bir müdafiin hukuki yardımından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kişi müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan edere istem halinde kendisine Baro tarafından bir müdafi görevlendirilecektir.

Şüpheli ve sanığın çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olması durumunda ise istemi aranmaksızın bir müdafii görevlendirilecektir. Bu durum alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde de uygulanacaktır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza Avukatı, her türlü soruşturma ve kovuşturma aşamasında görevlendirilebilecektir. Ceza davaları ve soruşturmaların yanı sıra  Ceza avukatları, müvekkillerinin savunma haklarının ihlal edildiği iddialarını ele alabilir. Bu, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ve diğer temel haklarla ilgili olabilir bu noktada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)ne başvuru gibi süreçleri de yürütebilecektir.

Ağır Ceza Davaları Nedir?

Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar ile Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalar ayrı olmaktadır. Müebbet hapis ve  on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar dolayısıyla açılan davalar ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Özel kanunlar açıkça ayrı bir suça daha bakma görevi vermediği müddetçe, ağır ceza mahkemeleri aşağıdaki suçlara bakmakla görevlidir:

  • Yağma (Gasp) Suçu ( TCK m.148,149)
  • Kasten Öldürme Suçu ( TCK m.81,82)
  • Neticesiyle sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu ( TCK m.87)
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Anayasal düzene karşı suçlar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt kurma, örgüt üyeliği suçu
  • Uyuşturucu kaçakçılığı Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ( TCK madde 188), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (TCK madde 190)

Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerde Görev Alır?

Ceza mahkemeleri, ilk derece ceza yargılamasında Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemeleri Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri olarak ayrılmaktadır. Ceza avukatları, mahkumiyet kararlarına karşı temyiz davalarında müvekkillerini temsil edebilirler. Bu tür mahkemelerde daha üst düzey yargılamalar gerçekleşir. Bunun yanı sıra ceza avukatları, müvekkillerinin savunma haklarının ihlal edildiği iddialarını ele alabilir. Bu, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ve diğer temel haklarla ilgili olabilir bu noktada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)ne başvuru gibi süreçleri de yürütebilecektir.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Genel olarak, ceza avukatları duruşmalarda müvekkillerini temsil eder ve onların haklarını savunur. Ancak, sanığın duruşma sırasında bizzat mahkeme önünde beyanda bulunma hakkına “savunma hakkı” adı verilir. Savunma hakkı, sanığın mahkemede kendi savunmasını yapma hakkını ifade eder. Bu, sanığın suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye bizzat açıklama yapma veya ifade verme hakkını içerir. Avukat  müvekkillerine hakları, suçlamaların ciddiyeti, olası cezalar ve dava süreci hakkında bilgi  vererek ceza hukuku konusunda danışmanlık verir ve bu bilgiler doğrultusunda Sanık kendi savunma hakkının bir uzantısı olarak müdafiden yararlanabilir. Ancak avukat tarafından sanık yerine beyanda bulunulamaz, ifade verilemez.

Sanık tüm ceza duruşmalarına katılmak zorunda mıdır?

Ceza Muhakemesi Kanununca  “Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması” 196. Maddede düzenlenmiş olup  Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutabilir. Sanık mahkeme tarafından duruşmalardan bağışık tutulmuşsa, sanığın duruşmalara katılması zorunlu değildir.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Bir ceza avukatının aynı davada kaç kişiyi savunabileceği konusunda spesifik bir sayısal sınırlama bulunmamaktadır. Ancak çıkar çatışması yaratmayacak, adil bir yargılama süreci geçirilmesini engellemeyecek, müvekkillerinin savunma haklarını koruyarak meslek etik kurallarına uygun ve müvekkilinin hakkını etkili ve adil bir şekilde savunacağı şekilde avukatlık mesleğinin yerine getirilmesine  özen gösterilmesi gözetilmelidir.

Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Ceza avukatı müvekkilinin suç şüphesi altında kalmasıyla soruşturma aşamasının başlamasından dava sürecinin tamamlanmasına kadar yetkilidir. Ceza avukatı ile müvekkili arasında hizmet ilişkisinin kurulmasından avukatın azline veya avukatın müvekkil ile çalışmayı bırakmasına kadar süreçte Avukat görevini tam ve doğru şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.